fbpx

Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

 1. Toepassingsgebied

1.1. De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van de verkoper aan de koper, behoudens wijzigingen welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

1.2. In geval de inkoopvoorwaarden van de verkoper in strijd zouden zijn met de Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn alleen de laatstgenoemde voorwaarden van kracht. Afspraken en toezeggingen, al dan niet afwijkend van deze  verkoopsvoorwaarden, gemaakt door vertegenwoordigers of personeel van de verkoper zijn eerst tegen laatstgenoemde van kracht, indien hij deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft bevestigd.

1.3. De verkoper behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te wijzigen en dit in overeenstemming met de wijzigingen in haar handelspolitiek en de economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene verkoopsvoorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf hun kennisgeving aan de koper.

1.4. De toepassing van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt door de koper aanvaard door het enkele feit van het sluiten van een koopovereenkomst of de aanvaarding van een levering.

 

 1. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis van de verkoper bij wijze van inlichting op aanvraag verschaft. Deze aanbiedingen blijven gedurende 2 maanden geldig, tenzij anders vermeld wordt.

 1. Leveringstermijn

 

3.1. De aangegeven leveringstermijn is indicatief doch nooit bindend.

3.2. Hoewel de overeengekomen levertijden zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen, wordt elke aansprakelijkheid van de verkoper wegens niet of vertraagde levering uitgesloten. Overschrijding van de levertijd ontheft de koper niet van zijn verplichtingen, tenzij de order door de verkoper schriftelijk geannuleerd is wegens overschrijding van de levertijd.

 

 1. Klachten met betrekking tot de producten

4.1. Iedere levering zal onmiddellijk na ontvangst door de koper worden nagezien. Na in ontvangst name dienen klachten omtrent de zichtbare gebreken aan de producten en niet conforme producten te geschieden middels een aangetekend schrijven uiterlijk 8 dagen na ontvangst. Klachten omtrent de onzichtbare gebreken aan de producten dienen te geschieden middels een aangetekend schrijven uiterlijk 8 dagen na het ontdekken van het gebrek.

4.2. Klachten dienen te gebeuren middels aangetekende zending, met bevestiging van de ontvangst en met vermelding van alle relevante gegevens, bij gebreke waaraan de verkoper elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen.

4.3. Deze klachten ontheffen de koper niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de in de Algemene Verkoopsvoorwaarden gestelde termijn. Indien de klachten gegrond blijkt, zal de verkoper zulks kenbaar maken aan de koper en daarbij het recht hebben, hetzij aan te bieden de gereclameerde producten terug te nemen en daarna te vervangen door soortgelijke producten, dan wel de koper te crediteren voor ten hoogste de factuurwaarde, zonder tot enige andere of meerdere schadevergoeding gehouden te zijn.

4.4. Retourzendingen kunnen slechts met toestemming van de verkoper geschieden.

 

 1. Prijzen

5.1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere kosten ook. De B.T.W. is ten laste van de koper.

5.2. De prijzen die van toepassing zijn op de producten, zijn deze van de laatste door de firma meegedeelde prijslijst. Alle prijzen kunnen op ieder moment worden gewijzigd. De nieuwe prijsstructuur zal ten minste 1 maand voor de inwerkingtreding schriftelijk of per e-mail aan de klant ter kennis worden gebracht. Indien de klant de nieuwe prijsstructuur niet aanvaardt, heeft hij de mogelijkheid om per aangetekend schrijven een einde te stellen aan de overeenkomst. Indien onze firma deze opzegging niet heeft ontvangen uiterlijk op het tijdstip van de inwerkingtreding van de nieuwe prijsstructuur, wordt de klant geacht in te stemmen met de nieuwe prijsstructuur.

 

 1. Transport

De goederen worden getransporteerd op risico van de koper. De vervoerskosten tenzij anders is bepaald, zijn ten laste van de koper.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

7.1. De geleverde en nog te leveren goederen blijven de uitsluitende en onvervreemdbare eigendom van de verkoper tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, inclusief intresten en kosten.

7.2. Ingeval van niet tijdige betaling door de koper behoudt de verkoper zich het recht voor de onbetaalde producten terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de klant en zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling.

7.3. Tijdens deze periode neemt de koper de plichten en de verantwoordelijkheid van bewaarder op zich voor de geleverde producten en hij verbindt er zich bijgevolg toe deze te bewaken en te verzekeren tegen alle oorzaken van beschadiging, vernietiging, diefstal, brand, verlies, ….

7.4. Bij faillissement van de koper is elke nog niet afgehandelde verkoopovereenkomst van rechtswege automatisch ontbonden en worden alle openstaande facturen (inclusief de niet-vervallen) onmiddellijk opeisbaar.

 

 1. Betalingsvoorwaarden

8.1. Betalingen dienen contant te geschieden. Na de vervaldatum van de factuur geldt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rentevoet van 10% per jaar te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur over het openstaand bedrag. Bovendien geldt er ingeval van niet betaling op de vervaldag automatisch en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 12% van het factuurbedrag verschuldigd zonder dat hiervoor een voorafgaandelijke ingebrekestelling nodig is. De verkoper is verder gerechtigd om al de relevante invorderingskosten, ontstaan ingevolge niet-betaling van de factuur door de koper, te verhalen op de koper, hierin inbegrepen doch niet beperkt tot de kosten van deurwaarder, advocaten, gerechtskosten, e.d.

8.2. Indien de koper in gebreke is te betalen, is de verkoper niet verplicht tot verdere levering en kan hij ontbinding der overeenkomst en schadevergoeding vorderen. Incassokosten en retourkosten van kwitanties en wissels zijn voor rekening van de koper.

8.3. Bij annulering van een order door de koper is deze een schadevergoeding verschuldigd van 25% van de geannuleerde order aan de verkoper.

8.4. De koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen tegenover de verkoper of diens rechtsopvolgers ten aanzien van vorderingen uit hoofde van leveringen volgens de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

8.5. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

8.6. Alle betalingen zullen eerst worden aangerekend als vergoeding voor intresten, schadevergoeding en eventuele andere kosten en daarna als afkortingen voor de langst openstaande facturen.

 

 1. Overmacht

9.1. Enkel de gevallen die aan overmacht toegeschreven worden, schorten van rechtswege de termijn van uitvoering van de verplichting der partijen op. Ingeval van opzeg door de verkoper heeft de klant geen recht op schadevergoeding. In ieder geval draagt de klant het risico van overmacht.

9.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van de verkoper kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was, hieronder begrepen doch niet beperkt tot stakingen, lock-out, onderbrekingen in het vervoer,

oorlogsdaden, brand, terroristische aanslagen, verordeningen of voorschriften van welk danige overheid of administratie, het niet kunnen verkrijgen van energie of leveranties, uitval van elektriciteit, uitval van computersystemen (bv. netwerk, server, enige andere hard- en/of software), faillissement van leveranciers, elke handeling van derden die een systeemuitval voor gevolg heeft, enz…

 

 1. Aansprakelijkheid van de verkoper

10.1. De verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan personen veroorzaakt door de verkochte producten, binnen de perken voorgeschreven door de dwingende normen van de Belgische wetgeving.

10.2. De verkoper is enkel en alleen aansprakelijk voor de rechtstreeks veroorzaakte lichamelijk schade, indien deze schade het gevolg is van het correct gebruik van het aangekochte product. Enige vergoeding van immateriële schade is uitdrukkelijk uitgesloten. De verkoper is niet verantwoordelijk

voor incidentele schade of gevolgschade die met de aankoop, het gebruik of onvermogen tot gebruik in verband kan worden gebracht.

10.3. De maximale aansprakelijkheid zal in elk geval de aankoopprijs van het product betaald door de oorspronkelijke koper niet overschrijden.

10.4. Elke aanspraak op schadevergoeding moet binnen 8 dagen na de datum waarop deze schade is ingetreden of na de datum waarop de schade redelijkerwijs vastgesteld had kunnen worden, schriftelijk aan de verkoper worden gemeld. Laattijdige schademeldingen worden niet meer vergoed.

 

 1. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Alle geschillen welke ontstaan tussen verkoper en koper behoren tot de uitsluitende bevoegdheid der rechtbanken van het arrondissement Gent. Het Belgisch recht is van toepassing.